пронајди

Mониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струга за млади за период 2015-2017

Автори:
Ардита Истрефи Илјази, кристина Василеска

Издавач:
Задружение „креативни и активни“

поврзани новости

нема поврзани новости