пронајди

Социјална карта на општина Центар - Скопје

Автор
проф. д-р Маја Геровска Митев

Асистенти
Драгана Дрндаревска и Весна Михајлова Куковска

Издава
Општина Центар - Скопје, 2016

поврзани новости

нема поврзани новости