пронајди

Прирачник за активно граѓанство

Автори:
Ѓунер Исмаил
Мирјана Најчевска
Зоран Бојаровски
Жарко Трајаноски
Владо Апостолов
Џелал Хоџиќ

Издава:
Форум – Центар за стратешки истражувања и документација, 2015

Клучни зборови

| граѓанско општество