п а р т н е р и
Интеграција на Ромите
пронајди

Интеграција на Ромите

Стратегија на
ФООМ 2014-2017
Strategjia e Fondacionit
Shoqëria e Hapur Maqedoni
2014-2017
 
Фокусот на концепт за интеграција на Ромите се нееднаквостите во здравството и образованието со кои се соочуваат Ромите. Јакнењето на Ромите за остварување на здравствените права, ќе се реализира во соработка со Програмата за јавно здравство на ФОО преку комбинирање на различни приоди и алатки, и тоа: обезбедување на правна и параправна помош во 8 ромски заедници; континуирано следење на квалитетот на испорачаните услуги поврзани со имунизација и антенатална грижа; обуки за унапредено користење на медиумски алатки за промена на негативното претставување на Ромите; континуирана техничка поддршка и организирање на настани за размена на искуства; и преку пилот проект во кој ќе се практикува комбиниран приод кој ги поврзува концептите за социјална отчетност и правно зајакнување.

Со цел да се постигне јакнење на Ромите за унапредување на постигнувањата во образованието, преку Ромската образовна програма, поддржана од УСАИД, Детската фондација Песталоци и Ромскиот образовен фонд, ќе се постигне зголемување на стапката на ученици со завршено основно образование и ќе се зголеми бројот на дипломирани студенти Роми. Ова ќе се постигне преку обезбедување на директна помош за 800 ученици во основните училишта; 130 стипендии за студенти од различни академски области, вклучително и медицина; и преку дополнителна академска поддршка за 170 студенти која ќе биде обезбедена преку Ромаверзитас. 

Надворешната евалуација и други документи и анализи поврзани со политиките во областа на здравството и образованието, ќе се користат за застапување и барање отчетност и одговорност од Владата во креирањето, буџетирањето и ефективна и првична испорака на здравствени и образовни услуги. Ќе се следи напредокот во однос на имплементацијата на новата Националана стратегија за инклузија на Ромите и ќе се врши постојан притисок за поголема транспарентност, распределба на ресурсите и отчетност на надлежните институции во образованието и здравството.