п а р т н е р и
Општина по мерка на граѓаните
пронајди

Општина по мерка на граѓаните

Стратегија на
ФООМ 2014-2017
Strategjia e Fondacionit
Shoqëria e Hapur Maqedoni
2014-2017
 
Активностите во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните, ќе бидат спроведени во три поголеми, урбани и мултиетнички општини кои изразија подготвеност и посветеност за соработка со ФООМ со цел постигнување на институционална промена и зајакнување на локалната демократија.

Обуките наменети за претставниците на локалната самоуправа, граѓанскиот сектор и училиштата се очекува да резултира со зголемено учество на овие актери во процесот на креирање политики и нивна имплементација на локално ниво. 240 претставници од локалната самоуправа ќе бидат обучени за стратешко планирање, партиципативно креирање политики, искористување на ЕУ фондовите и креирање комуникациски страртегии; 180 претставници од граѓанскиот сектор ќе стекнат знаења за подобро разбирање на општинските надлежности, политиките за анти-дискриминација и ЕУ фондовите; а 180 преставници од училиштата ќе бидат обучени за демократско управување, социјална правда и креирање развојни училишни планови. Техничка помош за изготвување нацрт-политики за образование, млади, социјална заштита и соработка со граѓанскиот сектор ќе биде обезбедена за секоја од трите општини. Ќе бидат организирани и јавни расправи со цел да се обезбеди отворена дебата за изготвените нацрт-политики по што ревидираните документи ќе бидат испратени до општинските совети на усвојување.

Ќе биде обезбедена финансиска поддршка за отворање на по еден Центар на заедницата во секоја од трите општини, преку кој ќе се овозможи правна и административна помош за граѓаните, неформално образование за младите и возрасните, а ќе служи и како простор за спроведување на активностите на младинските клубови и останатите локални културни и граѓански иницијативи.

Програмата Форуми во заедницата, која се спроведува во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка, ќе го мобилизира граѓанското учество во идентификување на приоритетите за развој на локалната заедница и ќе избере релевантни проекти за финансирање во целните општини.

Проектот Пристап до правда во Македонија, поддржан од Европскиот инструмент за човекови права и демократија, има за цел да ги заштити човековите права преку зајакнување на системот за бесплатна правна помош.