п а р т н е р и
Зајакнување и мобилизација на граѓаните
пронајди

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Стратегија на
ФООМ 2014-2017
Strategjia e Fondacionit
Shoqëria e Hapur Maqedoni
2014-2017
 
За да го зајакне граѓанскиот одговор на назадувачките демократски практики, концептот на ФООМ за зајакнување и мобилизација на граѓаните: ќе ги зголеми капацитетите на 300 поединци, неформални групи и граѓански организации преку спроведување обуки за стекнување вештини (слободен пристап до информации од јавен карактер; интернет и уличен активизам; стратегии за односи со јавност и детектирање пропаганда); ќе ги консолидира актерите на граѓанското општество во отворена, непартиска, неелитистичка платформа за граѓанска акција, заснована на споделените вредности за отворено општество и солидарност; ќе обезбеди грантови за поединци активни во социјалните медиуми и за локалните активистички јадра; ќе обезбеди информирање и мотивирање на граѓаните преку повеќејазични аларми со наоди од редовниот мониторинг на политиките и законите; ќе продолжи да обезбедува простор и опрема за активностите на граѓанските организации и разни граѓански иницијативи во ГЕМ Клубот во Старата скопска чаршија, а саботните попладниња ќе бидат резервирани за јавни дебати организирани од ФООМ.

Ќе бидат формирани работни групи, составени од претставници од граѓанските организации, активисти, експерти и пратеници, за ревидирање на два закони и развивање на алтернативни закони и политики кои ќе служат како модели на политики за демократско владеење. 

ФООМ ќе продолжи со спроведување на Проектот на УСАИД за граѓанско општество до крајот на август 2014 година, обезбедувајќи поддршка за јакнење на капацитетите и спроведување на грантовите на граѓанските организации кои делуваат како демократски јадра, вршат надгледување на власта и спроведуваат заеднички акции.  Ќе продолжи и соработката со Швајцарскиот универзитет од Фрибург за обезбедување техничка помош на институциите во спроведување на истражувачки грантови во општествените науки.