п а р т н е р и
Организациска поставеност
пронајди

Организациска поставеност

Телефон за контакт: +389 2 2444 488
Е-адреса: fosm[AT]fosm.mk

Фани Каранфилова-Пановска, Извршна директорка

МОБИЛИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И АКТИВИЗАМ ВО ЗАЕДНИЦАТА
Славица Инџевска, Директорка на програма | локал 105, директен тел. 2477 105, slavica.indjevska[AT]fosm.mk
Адријана Лавчиска, Постара координаторка на програма | локал 182, директен тел. 2477 182, adrijana.lavchiska[AT]fosm.mk
Солунка Зоксимовска, Координаторка на програма | локал 118, директен тел. 2477 118, solunka.zoksimovska[AT]fosm.mk 

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО
Сунчица Костовска-Петровска, Директорка на програма, Проект на УСАИД за граѓанско учество | локал 123, директен тел. 2477 123, sunchica.kostovska[AT]fosm.mk
Елизабета Марковска-Спасеноска, Постара координаторка на програма, Проект на УСАИД за граѓанско учество | локал 108, директен тел. 2477 108, elizabeta.spasenoska[AT]fosm.mk
Маја Смилевска, Постара координаторка на програма, Проект на УСАИД за граѓанско учество | локал 125, директен тел. 2477 125, maja.smilevska[AT]fosm.mk
Александра Димова-Манчевска, Координаторка на програма, Проект на УСАИД за граѓанско учество | локал 177, директен тел. 2477 177, aleksandra.dimova[AT]fosm.mk 
Кристина Тасевска, Координаторка на програма, Проект на УСАИД за граѓанско учество | локал 131, директен тел. 2477 131, kristina.tasevska[AT]fosm.mk
Виктор Талески, Асистент на програма, Проект на УСАИД за граѓанско учество | локал 172, директен тел. 2477 172, viktor.taleski[AT]fosm.mk

ГЕМ Клуб
ул. „Караорман“  бб, Скопје
тел. +389 2 3224 701/070 21 21 82
gemklub[AT]gem.org.mk
Драган Додевски, contact[AT]gem.org.mk

ГРАЃАНСКА АКЦИЈА ЗА УРГЕНТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ
Данче Даниловска-Бајдевска, Постара координаторка на програма | локал 124, директен тел. 2477 124, dance.danilovska[AT]fosm.mk 
Кире Миловски, Координатор на програма | локал 119, директен тел. 2477 119, kire.milovski[AT]fosm.mk 
Марија Мирчевска, Координаторка на програма, Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации | локал 175, директен тел. 2477 175, marija.mirchevska[AT]fosm.mk
Сања Божовиќ – Стојкоска, Координаторка на програма, Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации | локал 133, директен тел. 2477 133, sanja.bozhovikj[at]fosm.mk

ИНКЛУЗИВНИ И ТРАНСПАРЕНТНИ ОБРАЗОВНИ ПОЛИТИКИ
Споменка Лазаревска, Директорка на програма | локал 150, директен тел. 2477 150, spomenka.lazarevska[AT]fosm.mk
Сузана Пецаковска, Постара координаторка на програма | локал 190, директен тел. 2477 190/2446 787, suzana.pecakovska[AT]fosm.mk 
Наташа Анѓелеска, Постара координаторка на програма | локал 160, директен тел. 2477 160/2447 094, natasa.angjeleska[AT]fosm.mk 
Ајсел Мемет Амет, Координаторка на програма, Програми за стипендирање на Ромскиот образовен фонд | локал 107, директен тел. 2477 107, ajsel.memet[AT]fosm.mk 

ЗАЕДНИЧКА РАМКА ЗА ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ
Сузана Велковска, Постара координаторка на програма | локал 129, директен тел. 2477 129, suzana.velkovska[AT]fosm.mk
Нада Наумовска, Постара координаторка на програма | локал 116, директен тел. 2477 116, nada.naumovska[AT]fosm.mk 
Ивона Сталевска, Координаторка на програма | локал 115, директен тел. 2477 115, ivona.stalevska[AT]fosm.mk
Христина Василевска, Координаторка на програма, Пристап до правда во Македонија | локал 126, директен тел. 2477 126, hristina.vasilevska[AT]fosm.mk

ПОДДРШКА НА ОБЛАСТА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ
Наташа Анѓелеска, Постара координаторка на програма | локал 160, директен тел. 2477 160/2447 094, natasa.angjeleska[AT]fosm.mk 

ПОДДРШКА НА ОБЛАСТА ЗДРАВСТВЕНИ ПОЛИТИКИ БАЗИРАНИ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 
Александар Марковски, Координатор на програма | локал 100, директен тел. 2477 100, aleksandar.markovski[AT]fosm.mk

АДМИНИСТРАЦИЈА И ФИНАНСИИ
Зоран Цали, Административен директор | локал 104, директен тел. 2477 104/2400 108, zoran.cali[AT]fosm.mk
Љиљана Ристевска, Раководителка на сметководство | локал 110, директен тел. 2477 110, ljiljana.ristevska[AT]fosm.mk 
Бети Симјаноска-Трајчевска, Сметководителка | локал 120, директен тел. 2477 120, beti.simjanoska[AT]fosm.mk
Анастазија Панева-Писарева Николиќ, Благајничка | локал 111, директен тел. 2477 111, anastazija.paneva[AT]fosm.mk
Ванчо Џамбаски, Менаџер за грантови и логистика | локал 112, директен тел. 2477 112/ 2446 744, vanco.dzambaski[AT]fosm.mk 
Надица Стамболџиоска, Координаторка на програма | локал 155, директен тел. 2477 155, nadica.stamboldjioska[AT]fosm.mk
Ана Андреева, Координаторка за комуникации | локал 171, директен тел. 2477 171, ana.andreeva[AT]fosm.mk