п а р т н е р и
Буџетска транспарентност
пронајди

Буџетска транспарентност

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ - EСЕ ќе добие поддршка за мониторинг на владините програми за превентивна здравствена заштита и буџетот на Фондот за здравствено осигурување; техничка поддршка за мониторинг и параправни советници во ромски НВОи; обуки за буџетирање и мониторирање во заедниците; и дизајнирање методолошка рамка за пристап кој ги комбинира правното зајакнување и социјалната отчетност.