п а р т н е р и
Слобода на изразување
пронајди

Слобода на изравување

Четири портали (plusinfo.mk, portalb.mk, a1on.mk и okno.mk) ќе бидат поддржани со цел да се обезбеди пристап до точни и непристрасни информации, плурализам и неопходна инфраструктура за слободно изразување. Фондацијата Метаморфозис ќе добие поддршка за одржување на постоечките и за создавање нови простори на интернет за засилување на алтернативните гласови и извори на вести и мислења, додека Центарот за развој на медиуми ќе обезбеди бесплатна правна помош на медиуми и новинари и ќе ги искористи своите меѓународни партнерства за застапување против натамошното ограничување на слободата на изразување и медиумските слободи.