Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди

ОДРЖАНА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ФАЦИЛИТАТОРИ И АНИМАТОРИ ВО РОМСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Од 12 до 16 октомври 2016 година, во хотелот Романтик во Велес, се одржа почетна обука за фацилитатори и аниматори во ромските заедници наменета за  претставници на организациите Центар за демократски развој и иницијативи во Mакедонија - ЦДРИМ, НВО КХАМ - Делчево и Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ, како и за претставници на ромската заедница од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник.

Обуката ја спроведе Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) во рамки на концептот Интеграција на Ромите.

На обуката беа присутни 44 лица кои во наредниот период ќе работат на спроведување на активности од интегрираниот концепт за социјална отчетност и правно зајакнување.

Обуката имаше за цел градење на капацитетите на лицата кои ги спроведуваат активностите од интегрираниот концепт за социјална отчетност и правно зајакнување во следните области: здравјето како концепт; право на здравје; заштита на здравствени права; здравствено осигурување; организација и финансирање на националниот здравствен систем (организација на здравствениот систем, здравствени услуги на различни нивоа, клучни надлежности на институциите, спроведување на буџетски процес, финансиски средства кои се користат за спроведување на здравствените услуги); здравје на мајките и децата (антенатална здравствена заштита, вакцинација, патронажа, систематски прегледи) и женско и репродуктивно здравје (концепт и поим на женско здравје и репродуктивно здравје, гинеколошка здравствена заштита, антенатална здравствена заштита, скрининг за рак на грло на матка, скрининг за рак на дојка).

Дополнително, обуката имаше за цел да ги зајакне капацитетите на организациите за спроведување на прашалник во заедницата, како и заедничка подготовка на план за идни чекори во работата.

Клучни зборови

| роми | обука