Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017
пронајди

РЕГИОНАЛНА ОБУКА ЗА МОНИТОРИНГ НА БУЏЕТИ И ЗАСТАПУВАЊЕ

Зошто е потребно застапување за соодветно финансирање на програмите за намалување на штети од користење дроги? Какви промени очекуваме да се постигнат со застапување за соодветно финансирање?

Овие прашања, а и многу други, се обидовме да ги одговориме на регионалната обука за мониторинг на буџети и застапување организирана од ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, а со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија. Тродневната обука која се одржа од 21 до 23 декември 2017 година, во хотел Романтик во Велес, ја спроведоа претставници на ЕСЕ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените од Скопје.

Учесниците на обуката се здобија со знаења кои ќе помогнат во нивните напори за обезбедување на финансиски средства од надлежните државни органи,  а беа опфатени теми кои ги посочуваат проблемите со кои се среќаваат организациите поради недоволни средства како и активностите кои можат организациите да ги преземат за да ги решат истите. Дополнително, се разгледа процесот на анализа на буџетот како основа за застапување за креирање на ефективен буџет како и постапките кои се важни во процесот на следење и анализа на буџетите.

На обуката, со по двајца претставници, учествуваа 6 граѓански организации од регионот кои спроведуваат програми за намалување на штети и кои се соочуваат со недостаток на финансирање на нивните програми по заминувањето на Глобалниот фонд: Превент – Србија, ДПНСЕЕ – Србија, Маргина- Босна и Херцеговина, ПРОИ  - Босна и Херцеговина, Јувентас – Црна Гора и ЦАЗАС – Црна Гора. Сите организации се членки на ДПНСЕЕ – Drug Policy Network South East Europe и спроведуваат програми за намалување на штети.

поврзани новости

нема поврзани новости