Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Зајакнување и мобилизација на граѓаните
пронајди

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОДЕЛЕНИ ГРАНТОВИ НА КОНКУРСОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА, НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ, КОАЛИЦИИ И ЛОКАЛНИ АКТИВИСТИЧКИ ЈАДРА

На 12 јули 2016 Комисијата на Фондацијата Отворено општество – Македонија  за одлучување по конкурсот донесе одлука од 107 пристигнати апликации да додели грантови на 11 проекти во вкупен износ од 100.740,00 УСД.

Од избраните проекти, 8 се доделени на здруженија а 3 на неформални граѓански иницијативи.
Избраните проекти ги исполнуваа условите на повикот за грантови и беа оценети дека со своите активност придонесуваат кон зајакнување и мобилизација на граѓаните за подобрување на демократските практики на локално и национално ниво. 
Комисијата за одлучување по конкурсот донесе одлука, а истата ја потврди Управниот одбор, да додели грантови за следниве проекти:

1. „Учество на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес во РМ“, Здружение за промоција и развој на инклузивно општество – ИНКЛУЗИВА - Куманово
2. “Еднакви можности во буџетот – цел на развојот“, Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ - Свети Николе
3. „Граѓаните треба да знаат“, Еколошко здружение Движење Еко герила - Тетово 
4. „Идентификација и заштита на работниците од трудова експлоатација“, Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците Достоинствен работник – Прилеп
5. „Застапување и анимирање на јавноста за губењето на правото на социјална парична помош“, Движење за одржлив социоекономски развој Глобал – Битола
6. „Пазарна економија и институционални капацитети“, Рурална коалиција – Куманово
7. „Месните заедници – основна клетка во процесот на демократското одлучување“, Регионален центар за одржлив развој – Кратово
8. „Подигнување на свеста кај жените за правото на глас“, Вериме Зимбери Белули со соработници – с. Жубрино, Кичево
9. „ЈУРА ЛАБОР – Заштита на работничките права и правата кои произлегуваат од работен однос за посебни категории лица“, Александра Караманова со соработници – Гевгелија
10. „Плаг Ин – Платформа за граѓанска иницијатива на локално ниво“, Иницијатива Слободна Македонија – Скопје
11. „Борба против непотизам во јавните институции во општина Кавадарци“, Здружение за ширење на демократијата и демократските принципи во општеството ЕУ Проект - Кавадарци

Клучни зборови

| конкурс